CO2 Prestatieladder en Duurzaamheid Two-B

Met dit deel van de website willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op het gebied van CO₂-beleid binnen ons bedrijf.

Two-B wil de uitstoot van CO₂ en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van haar producten reduceren. In het kader van dit beleid is besloten om de CO₂-prestatieladder op te zetten om een beter inzicht te krijgen in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van onze CO₂-footprint zijn onze belangrijkste emissie bronnen in kaart gebracht. Two-B zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.
Het niveau waarop Two-B omgaat met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO₂-prestatieladder stelt voor niveau 5.

A: INZICHT
Two-B heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2014 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd

B: REDUCTIE
Two-B heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Om deze doelstelling te behalen, zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C: COMMUNICATIE
Two-B communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D: PARTICIPATIE
Two-B neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief Nederland CO₂ Neutraal. Ook is Two-B gestart met een sector initiatief samen met Verebus, Dutch Rail Control en Logitech.

Wilt u meer informatie over de CO₂-prestatieladder deze te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Download hieronder de documenten betreffende het CO2 reductiebeleid van Two-B:
- CO₂-reductieplan 2018
- CO₂-managementplan
- Ketenanalyse PVT Proefsleuven